Aku sapa

Aku Sapa?

Aku iki sapa? Lan kowe iku ya sapa?

Manungsa iku dititahake urip neng ngalam ndonya kanthi kebak ing kekurangan, nanging akeh-akehe manungsa padha ora ngerti kekurangane awake dhewe. Kalamangsane malah rumangsa luwih sekabehane tinimbang wong liya.

Contone awakmu dhewe, piye saupama kowe diarani bodho utawa mlarat dening wong liya? Akeh sithik mesthi kowe nduwe rasa mangkel utawa ora seneng marang wong sing ngarani bodho utawa mlarat mau. Kosok baline yen ana uwong ngarani kowe kuwi wong sing pinter utawa wong sing sugih, piye rasamu? Mesthi ana rasa bombong/mongkok(bangga) lan ora nduwe rasa gething/sengit marang uwong mau.

Kabeh conto ing nduwur iku mau wus lumrah lan sangat manusiawi, jer manungsa iku nduwe sipat rumangsa seneng yen di alem lan ora seneng yen dicacat. Kamangka sekabehing pangalembana mau durung mesthi tulus, tegese durung mesthi jumbuh/cocok kalawan kahanan sing sak benere. Semono uga bab panyacating wong liya marang awake dhewe. Awake dhewe kudu pitakon marang atine dhewe, apa sebabe wong mau kok nyacat utawa ngelembana? Cocok apa ora panyacat lan pangalembanane wong mau tumrap awake dhewe?

Mula saka kuwi sedulur, mangga kita sami-sami metani awakipun piyambak-piyambak, sinten sejatosipun kula lan penjenengan niku?

Manut ujare simbah……. Dadi uwong iku aja gampang seneng yen dialembana dening wong liya, sabab pangalembana iku bisa-bisa njlomprongake awake dhewe marang jurang kanisthan lan kasangsayan. Yen ora bisa metani awake dhewe malah bisa dadi wong kang sombong, seneng pamer lan gedhe sirahe, adigang adigung ngendelake kaluwihane. Kamangka satemene awake dhewe iku durung mesthi bener lan nduwe kaluwihan kaya kang dikandhakake dening wong liya mau. Contone aku dhewe, …… akeh wong kang kandha yen aku iki jarene pinter ngoprasekake computer lan pinter main musik. Akeh wong kang njaluk tulung lan takon babagan computer marang aku, akeh wong ngalembana, jarene aku pinter ing babagan musik. Nanging bareng aku kumpul-kumpul karo wong sing luwih ahli tinimbang aku, jebul aku kuwi ora ana sak kuku irenge wong mau, jebul isih akeh wong kang luwih pinter tinimbang aku. Bareng tak gagas, jebul pangalembanane wong-wong sing ngarani aku pinter iku mau mung semu, sabab pranyata aku isih bodho, aku kudu mempeng ngangsu kawruh supaya bisa kaya wong-wong sing pinter mau.

nDonya iku amba lan bawera, ora mung sak kurebing bathok klapa. Mula awake dhewe kudu gelem metu lan mubeng supaya bisa srawung marang wong-wong sing kapinterane ngluwihi awake dhewe saengga bisa ngukur sepira kekuatan lan kapinterane awake dhewe. Saya amba lan adoh jangkahe sikil mecaki jagad, saya akeh undhaking kawruh kang dimangerteni awake dhewe, saya akeh nggone maca kahanan saya akeh uga pengalaman sing ditampa. Sak umpama uripe dhewe mung neng sak njeroning bathok klapa awake dhewe ora bakal bisa mangerteni isen-isening ndonya kang manekawarna. Ngertine mung kahanan kang ana ing sak njeroning bathok mau, kamangka sepira ta jembare bathok klapa yen dibandhingake ambaning alam ndonya?

Ujare simbah, uripmu aja kaya kodhok kang mangungkung ing sakjroning leng, sabab kowe bakal dadi wong wuta kang banter swarane. Tegese wong kang ora ngerti apa-apa nanging omongane dhuwur lan keminter.

Si kodhok rumangsa seneng dialem jarene swarane banter mula nggone ngungkung saya tambah dibanterake. Kamangka bantera kaya ngapa swarane kodhok ora bakal payu lan kepenak, beda karo bantere ocehing manuk, saya banter saya larang regane lan digoleki wong akeh.

Mula sedulur……… aja gampang seneng lan mongkok atimu yen dialembana dening wong liya, nanging oncekana kang pratitis pangalembana mau supaya kowe ora dadi wong kibir lan kufur. Semono uga yen dicacat dening liyan, aja gampang nesu lan mangkel, nanging petanana atimu bener lan orane panyacat iku mau. Yen panyacat iku bener, kowe kudu nglegawa lan matur nuwun marang wong kang nyacat iku mau sabab wus gelem nuduhake kekuranganmu. Sak upama ora ana wong kang nyacat, kowe ora bakal ngerti elekmu lan kekuranganmu mau.

Yen panyacat iku salah (ora padha karo kasunyatan sing mbok lakoni) ya aja gampang nesu, nanging panyacat iku nggonen teken supaya lakumu sabanjure luwih ngati-ati. Kosok baline bisa kanggo nonton/ngukur kaluwihan utawa kapinterane wong mau. Manungsa mono ora ana kang sampurna, samangsa-mangsa bisa kepleset ing dalan kang rumpil, mulane kita kudu njaga awak aja nganti kepleset.

Kanthi mangkono para sedulur ……………… yen awake dhewe gelem metani marang diri pribadine dhewe-dhewe Insya Alloh bakal bisa mangerteni jati dirine awake dhewe. Yen ta awake dhewe wis bisa mangerteni jati dirine dhewe mbok menawa bisa slamet uripe neng alam ndonya tumekeng ndelahan awit tansah gondhelan ing bebener lan teteken pangati-ati. Dadi manungsa aja nduweni watak rumangsa bisa nanging bisaa rumangsa. Aja rumangsa pinter nanging pintera rumangsa. Lan aja rumangsa sugih nanging sugiha rumangsa.

Aja rumangsa wis dhuwur sabab sak dhuwur-dhuwurmu isih ana kang luwih dhuwur, aja rumangsah sugih sabab sak sugih-sugihmu isih ana kang luwih sugih, aja rumangsa menangan sabab isih akeh kang bisa ngasorake sliramu.

Ana tembung wong kang sabar bakale subur, wong kang kufur bakal sasar susur, wong kang nandur kabecikan bakale ngudhuh kamulyan, kang ndhedher wisa bakal nandhang sangsaya.

Sapa aku lan sapa kowe?

Ayo padha digoleki bareng-bareng mumpung isih jembar kalangane, isih padhang rembulane. Aja sulap marang kahanan ndonya, sabab gebyaring ndonya bisa mblerengi netra. Tatanen atimu, selehna rasamu kendhalekna nepsumu supaya wening ati lan pikiranmu satemah bisa milih dalan kang bener ingkang anjog ing kautaman.

Read More......

DEMOKRASI

PESTA DEMOKRASI

Ditulis : mbahkung


Tidak lama lagi pemilu kan segera tiba, sebagian besar rakyat Indonesia siap menyambut pesta demokrasi itu dengan sejuta harapan, dan sebagian lagi menyambut dengan sikap cuek dan dingin.

Terlepas dari sikap antusias dan apatis seperti tersebut di atas pemilu harus tetap jalan demi tegaknya demokrasi di Indonesia. Sikap pro dan kontra selalu ada dimana-mana, menang dan kalah itu merupakan pasangan setia yang tak terpisahkan. Seharusnya kita menyadari hal itu, dimana ada yang menang pasti disatu sisi ada yang kalah, dimana ada yang pro tentu ada kontra dilain pihak. Hanya saja kadangkala kita sebagai manusia belum siap menerima kekalahan secara gentle atau legawa, sehingga berbagai cara dan usaha dilakukan untuk meraih kemenangan, tidak peduli itu jalan yang benar apa tidak. Dan sebaliknya bagi yang kalah, mereka akan berusaha untuk membatalkan kemenangan lawannya dengan berbagai cara. Seakan sudah menjadi budaya, dalam pertandingan apapun yang kalah selalu mencari kambing hitam dan berusaha agar kekalahan itu tidak terjadi.

Pada tanggal 2 Maret 2008 di Perumahan Madina Asri, tepatnya RT 10 RW 05 Desa Jolotundo Lasem – kab. Rembang, telah terselenggara Pemilihan ketua RT yang saya rasa betul-betul Demokratis. Dalam pemilihan itu tak ada unsur money politic, tak ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan lawannya dan tidak ada unsur pemaksaan untuk memilih si A atau si B.

Dalam pilihan ketua RT tersebut dilakukan secara dua tahap, yaitu tahap pertama menentukan 5 nama warga sebagai calon ketua RT baru. Tahap kedua semua warga yang mempunyai hak pilih berkumpul disatu tempat untuk mengadakan pemilihan secara langsung, bebas dan rahasia.

Adapun secara lebih jelasnya akan kami uraikan lebih lanjut.

Tahap pertama warga membentuk panitia pemilihan, yang kemudian panitia yang terpilih menyebarkan angket kepada semua warga yang mempunyai hak pilih untuk mencari 5 figur calon ketua RT. Warga mengisi angket dari panitia lalu pada hari yang telah ditentukan angket suara itu dikumpulkan/dimasukkan dalam sebuah kotak untuk dihitung panitia. Setelah dihitung lalu diambil 5 nama sesuai urutan rangking dari jumlah suara terbanyak yang kemudian 5 nama tersebut ditetapkan sebagai calon ketua RT baru.

Tahap kedua, setelah 5 calon ditetapkan lalu panitia bekerja membuat selebaran yang ditempelkan di tempat-tempat umum di sekitar perumahan warga sebagai sosialisasi calon ketua RT baru yang nantinya akan dipilih secara langsung. Selebaran tersebut berisi gambar/lambang dan foto serta uraian visi misi dari masing-masing calon.

Beberapa hari menjelang pemilihan warga cukup kompak dan antuas untuk mengikuti pemilihan secara langsung. Mereka saling berkasak kusuk membicarakan calon ketua RT yang baru, mereka saling mengunggulkan calonnya dengan canda dan tawa. Suasananya sangat sejuk karena tidak ada unsur intimidasi dan lain sebagainya. Sedangkan ke 5 calon ketua RT nya tidak ada yang membentuk timses serta berteriak-teriak meminta warga untuk memilihnya.

Kemudian pada hari yang telah ditentukan, yakni tanggal 2 Maret 2008 pukul 08 00 WIB. Warga berduyun-duyun mendatangi TPS untuk melakukan pemilihan. Panitia telah menyiapkan TPS yang tidak kalah megahnya dengan TPS Kepala desa atau yang lain. Sebelum acara pemilihan dimulai terlebih dahulu diadakan upacara pembukaan, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan stempel dari Ketua RT lama kepada Kepala Desa.

Setelah Kepala Desa menyampaikan pidato singkat, lalu dilanjutkan acara kampanye secara langsung dari masing-masing calon untuk menyampaikan visi misinya di hadapan warga. Gelak tawa mewarnai acara kampanye tersebut, warga merasa terhibur oleh pidato dari masing-masing calon yang kelihatan gagah dengan berpakain jas dan berdasi. Suasana keakraban dan kekeluargaan sangat terasa dipagi itu. Saya sangat terharu melihat peristiwa tersebut. Mengapa dalam pemilu-pemilu yang lain tidak dapat seperti itu?

Selesai acara penyampaian visi dan misi dilanjutkan pemilihan secara langsung di tempat tersebut. Satu persatu warga antri untuk melakukan pencoblosan langsung di bilik suara yang sangat dijaga kerahasiaannya. Dan yang paling unik selama pelaksanaan pencoblosan tersebut adalah adalah adanya iringan solo organ yang merupakan sumbangan dari warga, sehingga suasana semakin hangat karena setelah mencoblos warga boleh menyumbangkan lagu. Ini betul-betul pemilihan yang luar biasa dan menurut saya inilah pemilihan umum yang sangat demokratis.

Pada pukul 12 30 acara pemilihan selesai dan segera dilakukan penghitungan suara, yang akhirnya dimenangkan oleh Jagung lambang dari Drs. Purnoto. Hiruk pikuk menyambut kemenangannya, ucapan selamat dan pelukan dari warga maupun dari keempat calon yang kalah menambah rasa haru yang bergelayut dalam hati saya.

Tidak ada dendam dan protes dari keempat calon yang kalah, semuanya merasa legawa atas kemenangan tersebut walaupun selisih sangat tipis.

Saya merenung.........seandainya pemilu yang akan kita laksanakan pada bulan April nanti seperti itu alangkah indah alam demokrasi di negara kita.

Kita harus segera berbenah untuk menjadi warga yang dewasa dalam menerima kekalahan. Janganlah hanya karena sebuah kursi jabatan yang ditawarkan gagal didapatkan kita menjadi kerdil dan picik dalam mengarungi kehidupan.

Read More......

HIDUP BAHAGIA


Banyak orang bercita-cita dan berharap dapat hidup Bahagia selamanya.
Tetapi pada kenyataannya mereka tak menemukan apa yang diimpikannya.
Lantas, dimana mencari kebahagiaan itu?

Aku melihat orang-orang disekelilingku banyak sekali yang punya rumah mewah, mobil, perabot rumah tangga yang serba wah, istri cantik, pekerjaan mapan............ tetapi mereka bilang bahwa hidupnya tak sebahagia seperti yang dibayangkan orang-orang. Sementara temanku yang kondisinya pas-pasan, ibarat makan saja kebingungan, pekerjaan tidak punya malah kehidupannya lebih bahagia dibanding orang yang kaya tadi.

Mengapa bisa demikian?

Aku merenung sendiri untuk mencari jawabnya. Mengapa tetanggaku yang kaya tidak merasa bahagia? Dan mengapa temenku yang tak punya apa-apa dapat menjalani hidup dengan penuh canda dan tawa?

Ternyata jawabnya sederhana..........
Pada prinsipnya , apabila manusia belum dapat menggapai apa yang diinginkannya maka dia tidak akan merasa tentram dalam hidupnya karena selalu diliputi oleh rasa penasaran. Sebaliknya bagi orang-orang yang tidak punya keinginan yang muluk-muluk dan tidak malu dikatakan tidak punya serta dapat menjalani hidup apa adanya, maka dia akan dapat menikmati kehidupan ini dengan santai dan nyaman.

Bagaimanakah dengan anda.............?
Bahagiakah kehidupan anda.............?

Orang-orang yang terlalu emosional, orang-orang yang gengsinya tinggi, orang-orang yang idealismenya berlebihan, orang-orang yang selalu merasa kekurangan adalah merupakan orang-orang yang sulit untuk menggapai kebahagiaan.
Sebaliknya orang-orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya, orang-orang yang dapat menerima keadaan apa adanya adalah merupakan orang-orang yang lebih mudah dapat merasakan kehidupan di dunia.

Kalau begitu apa kita tidak perlu bercita-cita?

Cita-cita itu perlu, .........
tetapi cita2 dan keinginan itu harus disesuaikan dengan kondisi kita.

Semoga anda merupakan orang-orang yang dapat merasakan kebahagiaan hidup di dunia.....Amiiiin

Read More......

Budaya Jawa

Saat itu banyak kita jumpai disekitar kita bahwa banyak kalangan muda/tua yang sudah lupa akan asal usulnya sebagai wong Jawa. Mereka lupa akan jati dirinya, lupa akan budayanya sehingga tidak tahu apa yang mereka lakukan itu sudah menyimpang dari adat budayanya sebagai Wong Jawa. Ketidaktahuan mereka disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat komplek dalam kehidupan mereka sehari-hari tanpa mereka sadari.
Dalam kehidupan yang serba modern ini orang akan lebih bangga bila mereka bisa hidup dengan pola-pola budaya barat. Mereka lebih percaya diri bila apa yang mereka lakukan itu bersifat kebarat-baratan, seperti gaya bicara, kesenangan terhadap seni budaya, cara berpakaian sampai dengan tata cara upacara tradisi seperti pernikahan.
Mengapa mereka melakukan ini semua? Apa mereka hanya sekedar mengejar gengsi? Apa mereka hanya karena latah? Atau apakah karena budaya jawa sudah tak layak dipertahankan lagi dalam kehidupan seperti keadaan zaman sekarang?
Sebagai wong Jawa saya sangat sedih melihat keadaan seperti sekarang ini. Saya sedih melihat anak-anak muda yang pola hidupnya sudah seperti bule, seperti orang arab dan seperti orang-orang asing lainnya. Saya sedih melihat siswa tidak dapat berbicara krama inggil dengan gurunya, anak tidak dapat berbahasa krama inggil dengan orang tuanya, dan saya sedih melihat pakaian, gamelan dan piranti-piranti wong Jawa ditinggalkan begitu saja.
Ini PR dan tantangan bagi kita sebagai Wong Jawa. Relakah kita kehilangan jatidiri kita?
Harapan saya, mulai sekarang ada banyak pihak yang mulai memikirkan tentang kelestarian adat dan budaya Jawa. Kapan pemerintah lebih serius memikirkan pelestarian budaya Jawa melalui kurikulum sekolah? Kapan dunia pertelevisian mau mengangkat dan mengembangkan seni dan budaya Jawa?
Mangga para sedulur.......... kita bangkitkan semangat serta kesadaran kita untuk mempertahankan warisan nenek moyang kita, jangan sampai kita menjadi bangsa asing di tanah Jawa ini. Jangan sampai nantinya kita belajar tentang budaya Jawa dari orang Asing.
Mudah-mudahan tulisan ini dapat membangkitkan kembali kesadaran kita sebagai orang Jawa yang harus senantiasa peduli terhadap apa yang kita miliki.

Bangsa Jawa adalah bangsa yang besar dan punya pengaruh luar biasa di seluruh penjuru dunia.

Read More......